Idea działania


Celem działania Biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Biblioteka działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U.z1997r.Nr85, poz.539 z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142, poz.1591 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 październik 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz.U.z2001r.Nr13,poz.123z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych,

- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

- popularyzowanie czytelnictwa i książki,

- Kultywowanie tradycji, kultury i folkloru regionalnego.

Historia powstania


W roku 1950 w marcu została założona biblioteka w Gielniowie księgozbiory biblioteki liczyły 1257 woluminów i 120 czytelników, mieściła się w obejściu Gajewskiej Marii wyposażona w jedna szafę i dwa krzesła.


Od czerwca 1950 biblioteka była nieczynna do 1952 roku. W 1952 ponownie otwarto bibliotekę pod kierownictwem Wiesława Pawlikowskiego, księgozbiór biblioteki wynosił 1680 woluminów i 214 zarejestrowanych czytelników i mieściła się w obejściu Szczerkowskiego Stanisława. W 1961 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Gromadzkich Rad Narodowych, biblioteka prowadziła różnego rodzaju wystawy, wyświetlano raz w tygodniu bajki dla dzieci, biblioteka brała udział w wielu różnych konkursach, organizowała odczyty oraz różnego rodzaju obchody literackie i państwowe. Biblioteka obsługiwała punkty biblioteczne na terenie Bielin, Brzezinek, Gałek, Wywozie i Zychorzynie. Na koniec 1972 roku było zarejestrowanych w bibliotece i punktach bibliotecznych 254 czytelników, którzy wypożyczyli 4466 woluminów.


W roku 1973 biblioteka otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Gielniów ze względu na to, że Gielniów został Gminą. Na terenie Gminy znajdowały się Filia Biblioteczna w Bielinach i Goździkowie oraz 13 punktów bibliotecznych. Łącznie zarejestrowanych było 564 czytelników. W bibliotece prowadzono konkursy, recenzowano książki, odbywały się wieczorki głośnego czytania oraz inne formy pracy z czytelnikiem tj.: wieczory bajek dla dzieci, dyskusja nad książką, wieczory recenzji książek, pogadanki, odczyty, konkursy z literatury, sztuki i kultury, wieczory gier i zabaw.

1976 rok to rok Bibliotek i Czytelnictwa, w którym zarejestrowano 886 czytelników, którzy wypożyczyli 19673 woluminów.

Z każdym rokiem przybywało czytelników oraz zmieniało się wyposażenie bibliotek.

Od roku 1990 biblioteka znajdowała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gielniowie. W 2004 roku Rada Gminy Gielniów podjęła Uchwałę o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie, kierownikiem biblioteki była Barbara Starnawska. Siedziba biblioteki znajduje się przy ulicy Szkolnej 1 w Gielniowie.